Lisäeristys kodin yläpohjaan

Eikö kotisi pysy lämpimänä talvella?
Tuntuuko, että kesäkuumalla myös sisällä on kuuma?
Ovatko lämmityskustannukset pilvissä? 

Lisälämmöneristys yläpohjaan

Yläpo­h­jan lisäläm­möner­istys voi olla ratkaisu ongelmi­isi. Val­taosa läm­pövuodoista tapah­tuu raken­nuk­sen yläpo­h­jan kaut­ta. Talon läm­mi­ty­sen­er­gia pääsee karkaa­maan ja läm­mi­tyskus­tan­nuk­set nou­se­vat korkeik­si. Riit­tämätön eristys aiheut­taa sen, että jäähdy­tys­lait­teet joutu­vat kesähel­teil­lä koville, kun kuuma ilma siir­tyy yläpo­h­jas­ta sisätiloi­hin. Lisäeristyk­sil­lä voidaan onnek­si paran­taa merkit­tävästi asum­is­mukavu­ut­ta sekä pienen­tää energiankulutusta.

Lisäeristysten asentaminen yläpohjaan

Lisäeristyk­si­in erikois­tunut ammat­ti­lainen puhal­taa eris­teet yläpo­h­jaan nopeasti ja vai­vat­tomasti. Asiantun­tev­asti eris­tet­ty yläpo­h­ja ei päästä läm­pöä pois­tu­maan rak­en­tei­den läpi, ja ammat­ti­taidol­la asen­netut, laadukkaat eris­teet toimi­vat kos­teusteknis­es­ti oikein. Kodin ener­giate­hokku­u­den lisäämi­nen on myös ympäristöys­tävälli­nen teko.

Näyttökuva 2020-5-19 kello 10.11.56
Näyttökuva 2020-5-19 kello 10.18.04

Puhallusvillan asentaminen

Puhal­lusvil­la asen­netaan yläpo­h­jaan koneel­lis­es­ti puhal­ta­mal­la, niin että se täyt­tää kokon­aan sille varatun alueen. Puhal­lusvil­la voidaan asen­taa kaiken­lais­ten ja ‑ikäis­ten raken­nusten yläpo­hji­in, sekä vaaka­suori­in että ontelomallisiin. 

Vanhojen eristeiden ja yläpohjan kunto

Laadukas lisäläm­moner­is­teenä käytet­tävä puhal­lusvil­la voidaan asen­taa vavat­tomasti hyväkun­toisen, van­han eris­teen päälle. ISOVER Insul­Safe ‑puhal­lusvil­la on tur­valli­nen lisäeriste riip­pumat­ta siitä, mitä eris­te­m­ate­ri­aalia kohteessa on aikaisem­min käytet­ty. Insul­Safe-vil­lan voi huo­let­ta asen­taa niin min­er­aalivil­lan, puukuitueris­teen kuin sahan­pu­runk­in päälle.

Lisäeristyk­siä tehtäessä on kuitenkin aina hyvä tark­istaa van­ho­jen eris­tei­den sekä yläpo­h­jan rak­en­tei­den kun­to. Opti­maalisen läm­möner­istävyy­den ja ener­giate­hokku­u­den vuok­si yläpo­h­jas­sa havait­ta­vat puut­teet, esimerkik­si läpivi­en­tien tiivistyk­sis­sä tai tuu­leno­h­jaimis­sa, on hyvä kor­ja­ta ennen lisäeris­tei­den asen­tamista. Mikäli raken­nuk­sen yläpo­h­jas­sa piilevä kos­teus on aiheut­tanut eris­teisi­in mikro­bi­vau­ri­oi­ta, tulee van­hat eris­teet pois­taa ensin kokonaan.

Laadukas puhallusvillavalikoima

Isover Insulsafe

Olemme yksi Isoverin val­tu­ut­tamista puhal­lusurakoit­si­joista. Asen­namme kohteisi­imme läm­möner­istyk­seen tarkoitet­tua ISOVER Insul­Safe ‑puhal­lusvil­laa, joka on tehty pääosin kier­rä­tys­la­sista. Läm­möner­istyk­sen lisäk­si ISOVER Insul­Safe ‑puhal­lusvil­la toimii eri­no­maise­na äänieristeenä.

Hunton Nativo

 Hunton Nativo ‑puhalluseriste on norjalaisten kuusimetsien puukuituun perustuva rakennuseriste. Puhallettava puuikuitueriste on aikaa säästävä ja kustannustehokas lämmöneriste. Hunton Nativo ‑puhallusvillan kevyt rakenne tekee siitä helposti asennettavan kaikenlaisiin rakenteisiin niin yläpohjiin, kuin lattia- ja seinäpuhalluksiinkin

Laadukkaat lisälämmöneristeet yläpohjiin vaivattomasti