Lisäeristys kodin yläpohjaan

Eikö kotisi pysy lämpimänä talvella?
Tuntuuko, että kesäkuumalla myös sisällä on kuuma?
Ovatko lämmityskustannukset pilvissä? 

Lisälämmöneristys yläpohjaan

Yläpo­h­jan lisäläm­möner­istys voi olla ratkaisu ongelmi­isi. Val­taosa läm­pövuodoista tapah­tuu raken­nuk­sen yläpo­h­jan kaut­ta. Talon läm­mi­ty­sen­er­gia pääsee karkaa­maan ja läm­mi­tyskus­tan­nuk­set nou­se­vat korkeik­si. Riit­tämätön eristys aiheut­taa sen, että jäähdy­tys­lait­teet joutu­vat kesähel­teil­lä koville, kun kuuma ilma siir­tyy yläpo­h­jas­ta sisätiloi­hin. Lisäeristyk­sil­lä voidaan onnek­si paran­taa merkit­tävästi asum­is­mukavu­ut­ta sekä pienen­tää energiankulutusta.

Lisäeristysten asentaminen yläpohjaan

Lisäeristyk­si­in erikois­tunut ammat­ti­lainen puhal­taa eris­teet yläpo­h­jaan nopeasti ja vai­vat­tomasti. Asiantun­tev­asti eris­tet­ty yläpo­h­ja ei päästä läm­pöä pois­tu­maan rak­en­tei­den läpi, ja ammat­ti­taidol­la asen­netut, laadukkaat eris­teet toimi­vat kos­teusteknis­es­ti oikein. Kodin ener­giate­hokku­u­den lisäämi­nen on myös ympäristöys­tävälli­nen teko.

Näyttökuva 2020-5-19 kello 10.11.56
Näyttökuva 2020-5-19 kello 10.18.04

Puhallusvillan asentaminen

Puhal­lusvil­la asen­netaan yläpo­h­jaan koneel­lis­es­ti puhal­ta­mal­la, niin että se täyt­tää kokon­aan sille varatun alueen. Puhal­lusvil­la voidaan asen­taa kaiken­lais­ten ja ‑ikäis­ten raken­nusten yläpo­hji­in, sekä vaaka­suori­in että ontelomallisiin. 

Vanhojen eristeiden ja yläpohjan kunto

Laadukas lisäläm­moner­is­teenä käytet­tävä puhal­lusvil­la voidaan asen­taa vavat­tomasti hyväkun­toisen, van­han eris­teen päälle. ISOVER Insul­Safe ‑puhal­lusvil­la on tur­valli­nen lisäeriste riip­pumat­ta siitä, mitä eris­te­m­ate­ri­aalia kohteessa on aikaisem­min käytet­ty. Insul­Safe-vil­lan voi huo­let­ta asen­taa niin min­er­aalivil­lan, puukuitueris­teen kuin sahan­pu­runk­in päälle.

Lisäeristyk­siä tehtäessä on kuitenkin aina hyvä tark­istaa van­ho­jen eris­tei­den sekä yläpo­h­jan rak­en­tei­den kun­to. Opti­maalisen läm­möner­istävyy­den ja ener­giate­hokku­u­den vuok­si yläpo­h­jas­sa havait­ta­vat puut­teet, esimerkik­si läpivi­en­tien tiivistyk­sis­sä tai tuu­leno­h­jaimis­sa, on hyvä kor­ja­ta ennen lisäeris­tei­den asen­tamista. Mikäli raken­nuk­sen yläpo­h­jas­sa piilevä kos­teus on aiheut­tanut eris­teisi­in mikro­bi­vau­ri­oi­ta, tulee van­hat eris­teet pois­taa ensin kokonaan.

Laadukas puhallusvillavalikoima

Isover Insulsafe

Olemme yksi Isoverin val­tu­ut­tamista puhal­lusurakoit­si­joista. Asen­namme kohteisi­imme läm­möner­istyk­seen tarkoitet­tua ISOVER Insul­Safe ‑puhal­lusvil­laa, joka on tehty pääosin kier­rä­tys­la­sista. Läm­möner­istyk­sen lisäk­si ISOVER Insul­Safe ‑puhal­lusvil­la toimii eri­no­maise­na äänieristeenä.

STEICOzell

Olemme yksi STEICO:n puukuitueris­teen maa­han­tuo­jan Wool­jack Oy:n val­tu­ut­tamista asen­ta­jista. Käytämme STE­ICOz­ell — puukuitueris­tet­tä,  joka on ympäristöys­tävälli­nen, aidos­ta havupu­us­ta valmis­tet­tu puhal­lusvil­la. Puukuidun hen­git­tävyys takaa kohteeseesi hyvän sisäil­man. STE­ICOz­ell ‑puhal­lusvil­lan kevyt rakenne tekee siitä hel­posti asen­net­ta­van kaiken­laisi­in rak­en­teisi­in niin yläpo­hji­in, kuin lat­tia- ja seinäpuhalluksiinkin. 

Laadukkaat lisälämmöneristeet yläpohjiin vaivattomasti