IV-putkien eristäminen

Kunnolla eristetyt IV-putket ja ‑laitteet ovat edellytys toimivalle ilmanvaihdolle ja terveelliselle sisäilmalle

IV-eristykset

Ilman­vai­h­top­utkien ja ‑konei­den eristämi­nen on äärim­mäisen tärkeää. IV-eris­tei­den tarkoituk­se­na on estää läm­mön häviämistä. Kun­nol­lisen läm­möner­istyk­sen ansios­ta myöskään ilman­vai­h­to­lait­tei­den tehoa ei tarvitse nos­taa, jol­loin säästetään ener­giaa ja kus­tan­nuk­set pienenevät. Eristyk­set suo­jaa­vat putkia myös kon­den­saa­ti­ol­ta, jol­loin vedek­si tiivistynyt kos­teus ei pääse vahin­goit­ta­maan rak­en­tei­ta ja IV-putkia.

 

IV-eristysten asentaminen

Asiantun­tev­asti toteutetul­la ilman­vai­h­tokanavien läm­möner­istyk­sel­lä voidaan varmis­taa, että raikas ilma kulkeu­tuu sisään ja hiilid­iok­sidip­i­toinen ilma ulos. Toimi­va ilman­vai­h­to puolestaan paran­taa sisäil­maolo­suhtei­ta, sisäil­man laat­ua sekä tietysti asum­is­mukavu­ut­ta. Läm­möner­istyk­sen ja kon­denssieristyk­sen lisäk­si IV-putkien ja ‑lait­tei­den eristämi­nen vai­men­taa lait­tei­den aiheut­ta­maa ään­tä. Palo­eristys puolestaan hidas­taa palon etenemistä. 

IV-putkien ja ‑laitteiden lämmöneristäminen säästää energiaa ja suojaa kosteudelta