Älä päästä lämpöä Harakoille -

Lisäeristykset taloihin Hämeessä ja Uudellamaalla 

Lisäeristys.com — Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Lisäeristys.com on Hämeen Puhal­lus & Saneer­aus Oy:n brän­di. Sivus­to tar­joaa nopeasti luet­tavaa tietoa eri­lai­sista lisäeristys­ratkaisu­ista. Pääset Hämeen Puhal­lus & Saneer­aus Oy:n verkko­sivuille paina­mal­la tästä.

Lisälämmöneristyksellä säästät lämmityskustannuksissa ja lisäät asumismukavuuttasi

Van­ho­jen raken­nusten läm­möner­istyskyky ei usein vas­taa nykypäivän vaa­timuk­sia. Puut­telli­nen, van­ha tai vau­ri­oitunut eristys aiheut­taa hukkaen­er­giaa, joka tulee kalli­ik­si niin ympäristölle kuin talon asukkaillekkin. Lisäläm­möner­istys tar­joaa onnek­si kus­tan­nus- ja ener­giate­hokkaan ratkaisun, jon­ka avul­la lisäät huo­mat­tavasti asum­is­mukavu­ut­tasi, ennal­taehkäiset sisäil­maon­gelmia ja voit säästää jopa kol­man­nek­sen lämmityskuluissasi!

Yläpohjan eristäminen 

Yläpo­h­jan lisäläm­möner­istys voi olla ratkaisu ongelmi­in, jos läm­pö karkaa talvisin harakoille 

Alapohjan eristäminen 

Lat­tia tun­tuu kylmältä ja lat­tian­ra­jas­sa vetää – syynä voi olla alapo­h­jan puut­teelli­nen eristys 

Seinien eristäminen 

Van­ho­jen raken­nusten seinien läm­möner­istävyyskyky on usein heikko – lisäeristys tar­joaa kus­tan­nuste­hokkaan ratkaisun ongelmaan 

IV-putkien eristäminen 

IV-putkien ja ‑lait­tei­den eristys on edel­ly­tys toimi­valle ilman­vai­h­dolle ja ter­veel­liselle sisäilmalle 

Suurtehoimurointi

Uudiskohteiden eristäminen