Lisäeristys kodin seiniin

Vanhojen rakennusten seinien lämmöneristävyyskyky on usein heikko -
lisäeristys tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun ongelmaan

Lisälämmöneristys seinään

Puut­teelli­nen eristys van­ho­jen talo­jen seinis­sä heiken­tää sisäil­man laat­ua ja asum­is­mukavu­ut­ta sekä nos­taa läm­mi­tyskus­tan­nuk­sia merkit­tävästi. Lisäläm­möner­istyk­sel­lä van­ho­jen rak­en­tei­den eristyskykyä voidaan kuitenkin paran­taa huo­mat­tavasti sekä pak­sum­mil­la eris­tek­er­roksil­la että parem­min eristävil­lä mate­ri­aaleil­la. Seinien läm­möner­istyskyky kor­jataan vas­taa­maan nykypäivän vaa­timuk­sia, ja samal­la asum­isvi­ihtyvyys lisään­tyy ja ener­giakus­tan­nuk­set pienenevät huomattavasti. 

Lisäeristyksen asentaminen seinän sisäpuolelta

Lisäläm­möner­istyk­sen lisäämi­nen seinän sisäpuolelta on ehdot­tomasti nopein ja vai­vat­tomin ratkaisu seinän eristämiseen. Kun lisäläm­möner­istys asen­netaan sisäpuolelta, väl­tytään julk­i­sivun purkamiselta ja kunnostamiselta.

Lisäeristyksen asentaminen seinän ulkopuolelta

Ulkop­uolelta tehtävä lisäeristämi­nen on kos­teustur­val­lisin ja sik­si suosi­tu­in tapa lisätä seinien läm­möner­istys­tä. Ulkop­uolelta tehtävässä lisäeristyk­sessä julk­i­sivu joudu­taan purka­maan ja kun­nos­ta­maan, ja sik­si se onkin kus­tan­nuste­hokkain­ta toteut­taa esimerkik­si ulkover­hous­ta uusittaessa.

P1014008 copy

STEICO ‑levyeriste

STE­ICOn puukui­tu­inen levy­eriste on luon­non­mukaises­ta puukuidus­ta valmis­tet­tu raken­nuseriste, joka sovel­tuu eri­no­mais­es­ti seinien lisäeristämiseen. 100 %:sti kier­rätet­tävä puukuitueriste on ekologi­nen valinta.

ISOVER levy- ja tuulensuojavilla

ISOVER-levyvil­lat ja ‑tuu­len­suo­jav­il­lat sovel­tu­vat eri­no­mais­es­ti esimerkik­si van­ho­jen raken­nusten lisäeristämiseen. Koti­maiset ISOVER-eris­teet on suun­nitel­tu vai­htele­vi­in suo­ma­laisi­in olo­suhteisi­in, ja ne on valmis­tet­tu pääosin koti­mais­es­ta kier­rä­tys­la­sista. Korkealaa­tuiset tuu­len­suo­jaeris­teet huole­hti­vat samal­la ker­taa sekä tuu­len­suo­jauk­ses­ta että lämmöneristyksestä.

ISOLINA-pellavaeriste hirsiseiniin

Koti­mainen ISOLINA pellavaläm­möner­iste sovel­tuu eri­no­mais­es­ti seinien lisäläm­möner­is­teek­si esimerkik­si van­hoi­hin hir­si­taloi­hin. Rak­en­teen­sa ansios­ta pellavaeris­televyt suo­jaa­vat talon rak­en­tei­ta kos­teudelta ja tar­joa­vat eri­no­maisen läm­pö- sekä äänieristyksen. 

Seinän eristeiden kunto ja lisälämmöneristys

Mikäli seinis­sä ole­va van­ha eris­tek­er­ros on hyväkun­toinen ja kui­va, se voidaan jät­tää seinään ja asen­taa uudet eris­televyt suo­raan van­han eris­teen päälle. Jos seinäeriste on päässyt vau­ri­oi­tu­maan, kan­nat­taa van­ha puru tai muu eriste pois­taa ja asen­taa kokon­aan uudet eristeet.

IMG_6022

Lisäeristykset seiniin turvallisesti ja tehokkaasti