Suurtehoimurointi

Suurtehoimurilla poistetaan tehokkaasti erilaiset rakennuseristeet, maa-ainekset ja purkujätteet

Suurtehoimuri eristeiden poistoon ja purkutyömaille

Suurte­hoimuri sovel­tuu eri­no­mais­es­ti eri­laisille raken­nustyö­maille. Suurte­hoimuril­la voidaan esimerkik­si pois­taa tur­val­lis­es­ti ja nopeasti eri­laiset puhal­lusvil­lat ja purut raken­nusten ylä- ja alapo­hjista ennen uusien eris­tei­den puhal­tamista suurte­hop­uhal­timel­la. Suurte­hoimuria voidaan hyö­dyn­tää myös purku­työ­mail­la asen­ta­mal­la imuri esimerkik­si kylpy­huoner­e­mon­tis­sa käytet­tävään murskaimeen. Täl­lä tavoin suurte­hoimuril­la voidaan kätevästi imeä raken­nusjäte suo­raan säil­iöön levit­tämät­tä likaa ja raken­nus­pö­lyä ympäristöön. 

Suurtehoimuri alapohjan saneerauksessa

Suurte­hoimuri sovel­tuu hyvin myös talo­jen alapo­hjien saneer­auk­seen. Raken­nusten alla on usein huonoa maa-aines­ta, joka aiheut­taa kapil­laarista kos­teut­ta alapo­h­jaan. Kos­teus ja poh­jan alla ole­va jäte voivat aiheut­taa talon rak­en­teisi­in vakavia kos­teus- ja home­on­gelmia, jot­ka lisäävät myös sisäil­maon­gelmien riskiä. Van­ha maa-aines voidaan kuitenkin pois­taa nopeasti ja vai­vat­tomasti tehokkaan suurte­hoimurin avul­la. Täl­lä tavoin voidaan estää maapo­h­jas­ta nou­se­van kos­teu­den syn­tymi­nen ja asen­taa esimerkik­si suo­datinkan­gas sekä leca­so­ra suurte­hoimuril­la pois­te­tun huonon maa-ainek­sen tilalle. 

Suurtehoimuroinnit nopeasti ja asiantuntevasti kaikenlaisiin kohteisiin