Lisäeristys kodin alapohjaan

Lattia tuntuu kylmältä ja lattianrajassa vetää -
syynä voi olla alapohjan puutteellinen eristys

Alapo­h­jan eristys Hunton Nati­vo ‑puhal­lusvil­lal­la

Lisälämmöneristys alapohjaan

Alapo­h­jan lisäeristyk­sil­lä voidaan paran­taa merkit­tävästi
asum­is­mukavu­ut­ta ja vaikut­taa sisäil­man laatu­un. Puut­teelli­nen eristys kodin alapo­h­jas­sa on etenkin van­hoille raken­nuk­sille tyyp­illi­nen ongel­ma. Heikon eristyk­sen vuok­si lat­tia on kylmä. Onnek­si oikein asen­netun ja laadukkaan alapo­h­jan lisäeris­teen ansios­ta kotisi lat­tia voidaan kor­ja­ta lämpimäk­si ja vedottomaksi.

Alapohjan lisälämmöneristykseen liittyvät ongelmat

Puut­teel­lis­es­ti eris­te­tyn raken­nuk­sen läm­mi­ty­sen­er­giaa karkaa yleen­sä yläpo­h­jan ja seinien kaut­ta. Läm­pöä ei suo­ranais­es­ti karkaa alapo­h­jan kaut­ta yhtä paljon, mut­ta huono eristys alapo­h­jas­sa vaikut­taa merkit­tävästi asuinympäristön viihty­isyy­teen. Kylmän lat­t­ian lisäk­si heikko eristys ei toi­mi kos­teusteknis­es­ti oikein ja sik­si kos­teusvau­ri­oiden ris­ki on suurempi.

Alapohjan kunto ja lisäeristys

Lisäeris­teen asen­t­a­mi­nen alapo­h­jaan sujuu ammat­ti­laisil­ta nopeasti ja tehokkaasti, kun alapo­h­ja on kun­nos­sa ja van­hat eris­teet kuiv­ia. Alapo­h­jan lisäeristämisen yhtey­dessä on kuitenkin syytä tark­istaa myös alapo­h­jan kun­to ja tehdä tarvit­ta­vat kor­jaus­toimen­piteet läm­möner­istävyy­den opti­moimisek­si ja alapo­h­jan kuiv­u­u­den sekä puh­tau­den ylläpitämisek­si. Huonoon kun­toon pääs­sei­den alapo­h­jan eris­tei­den lisäk­si maas­ta nou­se­va kos­teus, riit­tämätön ilman­vai­h­to ja poh­jas­sa mah­dol­lis­es­ti ole­va jäte voivat johtaa kos­teusvau­ri­oi­hin, mikro­bikasvus­to­jen syn­tymiseen sekä sisäil­maon­gelmi­in, jol­loin alapo­h­ja tulee saneer­a­ta ja eris­teet vai­h­taa kokonaan. 

Alapohjan eristykset kerralla kuntoon