Uudiskohteiden eristäminen

Kunnollinen eristys on kustannustehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu uudiskohteisiin

lisaeristys-talo-eristys

Eristysasennukset uudiskohteiden ylä- ja alapohjiin, seiniin sekä IV-putkiin

Uud­isko­htei­den eristys­tä suun­niteltaes­sa on otet­ta­va huomioon sekä yläpo­h­jan että alapo­h­jan eristämi­nen. Yläpo­h­jan huolelli­nen eristämi­nen on eri­tyisen tärkeää, sil­lä jopa 40 % talon läm­pöen­er­gias­ta saat­taa kara­ta nimeno­maan yläpo­h­jan kaut­ta. Seinien kun­nol­liset eristyk­set eristävät sekä läm­pöä että melua. Alapo­h­jan eristämi­nen puolestaan vaikut­taa ensisi­jais­es­ti asum­is­mukavu­u­teen pitämäl­lä lat­t­ian lämpimänä. IV-putkien ja lait­tei­den oikein toteutet­tu eristys on niin ikään edel­ly­tys toimi­valle ilman­vai­h­dolle eristäessään läm­pöä ja suo­jates­saan IV-jär­jestelmiä kosteudelta. 

Tilaa eristysasennus ammattilaisilta

Oikein toteutet­tu uud­isko­hteen eristys ja ilman­vai­h­to ovat edel­ly­tyk­siä tur­val­liselle, ter­veel­liselle ja viihty­isälle asumiselle. Eristys­ten tekem­i­nen kan­nat­taa jät­tää siihen erikois­tunei­den ammat­ti­lais­ten huolek­si, työn teet­tämi­nen asiantun­ti­joil­la mak­saa kyl­lä itsen­sä takaisin läm­mi­tyskus­tan­nuk­sis­sa. Huolel­lis­es­ti asen­netut ja laadukkaat eris­teet pysyvät kuiv­ina ja säi­lyt­tävät läm­möner­istyskykyn­sä vuosikymmeniä!

Laadukkaat ja turvalliset eristeet

Tyyp­il­lisim­mät läm­möner­istys­vai­h­toe­hdot ovat etenkin yläpo­hjis­sa käytet­tävän puhal­lus­la­sivil­lan lisäk­si kivivil­la sekä puukuitueriste, joi­ta käytetään niin seinis­sä kuin ylä- ja alapo­hjis­sakin. Lisäk­si esimerkik­si hir­sir­aken­nusten seinis­sä voidaan käyt­tää läm­möner­istyskyvyltään eri­no­maista pellavaeris­tet­tä. Palo­tur­val­lisu­u­den, läm­möner­istävyy­den ja äänieristyk­sen kannal­ta eri­no­maisia eristyk­siä löy­tyy esimerkik­si ISOVER­iltä, ISOLINal­ta ja Huntonilta. 

Uudisrakennuskohteiden eristykset nopeasti ja kustannustehokkaasti