Energia-avustus

Mikä energia-avustus?

Asumisen rahoi­tus- ja kehit­tämiskeskus myön­tää ener­gia-avus­tuk­sia asuin­raken­nusten ener­giate­hokku­ut­ta paran­tavi­in kor­jaushankkeisi­in vuosi­na 2020–2022.

Avus­tus­ta voivat hakea asuin­raken­nuk­sen omis­ta­vat henkilöt, taloy­htiöt ja ARA-yhteisöt.

Yläpohjan lisäeristys

Yläpo­h­jan lisäeristyk­seen on mah­dol­lista saa­da ener­gia-avus­tus­ta, kun lisäeristys on merkit­tävä. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että yläpo­h­jan läm­mön­läpäisyk­er­toimen (U‑arvo) tulee puolit­tua. Yläpo­h­jan lisäeristyk­seen voidaan tukea myön­tää enin­tään 20% kokonaiskustannuksista.

Alapohjan lisäeristys

Alapo­h­jan lisäeristyk­sen osalta ener­gia-avus­tuk­sen ohje määrit­telee, että ener­giate­hokku­ut­ta paran­netaan mah­dol­lisuuk­sien mukaan. Yleis­es­ti ottaen alapo­h­jan lisäeristys toteutetaan alapo­h­jan uusimisen yhtey­dessä, yleen­sä pois­ta­mal­la van­hat eris­teet kokon­aan, näin saavute­taan paras läm­möner­istyskyky. Tähän on mah­dol­lista saa­da enin­tään 20% tuki lisäeristyk­sen kokonaiskustannuksista.

Seinien lisäeristys

Sisä­seinien lisäläm­möner­istyk­seen voi saa­da jopa 50% avus­tus­ta kokon­aiskus­tan­nuk­si­in, kun tilaan teetetään merkit­tävä (vähin­tään ase­tuk­sen 4/13 taso) lisäläm­möner­istys lämpimän ja puo­lilämpimän tilan välil­lä. Tämä tarkoit­taa sitä, että seinän eris­tei­den läm­mön­läpäisyk­er­roin (U‑arvo) on puolitettava.

Esimerkkiko­hde: Seinäpin­ta-ala: 50 m², jos­sa alun­perin seinis­sä purueristys 100 mm. Purueris­teisen rak­en­teen nykyi­nen läm­mön­läpäisyk­er­roin 0,68 W/m2 K.

Lisäeris­tetään seinät sisä­seinäre­mon­tin yhtey­dessä lisäämäl­lä kohteeseen 50 mm ISOVER Pre­mi­um 33 ‑levyvil­la kaut­taal­taan. Tehokkaan, nykyaikaisen lisäläm­möner­istyk­sen ansios­ta uusi läm­mön­läpäisyk­er­roin on 0,33 W/m2 K.

.